Czy zamawiający, dokonując istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, winien każdorazowo przedłużyć termin składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nowym PZP, ustawodawca odstąpił od regulowania minimalnego terminu, jaki powinien pozostać wykonawcom na składanie ofert, po wprowadzeniu istotnych zmian do treści ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W poprzednim stanie prawnym zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 starego PZP, jeżeli zmiana była istotna termin składania ofert nie mógł być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wobec powyższego, czy obecnie na podstawie art. 90 ust. 2 nowego PZP i art. 137 ust. 6 nowego PZP, zamawiający za każdym razem, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ jest istotna (np. dotyczy zmiany warunków udziału w postępowaniu), ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert?

Nawet w takiej sytuacji, gdy termin składania ofert od dnia przekazania zmiany ogłoszenia o zmianie UPUE w trybie przetargu nieograniczonego wynosi np. 16 lub 30 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX