Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający nie odebrał dzieła wykonywanego na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy p.z.p. Wykonawca wykonał dzieło prawidłowe z opóźnieniem. Umowa przewiduje kary umowne z tego tytułu w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień. Dopiero po odbiorze dzieła wykonawca wystąpił z wnioskiem o nieobciążanie go karami umownymi powołując się na okoliczności związane z epidemią SARS-CoV-2 i na ustawę z 2.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jeżeli zamawiający uzna, że przyczyny opóźnienia są niezawinione przez wykonawcę, to czy podstawą nienaliczenia kar będą przepisy Kodeksu cywilnego (art. 471 k.c. i nast.), czy również przepisy ustawy wyżej wskazanej?

Czy dodatkowym argumentem dla zamawiającego będzie możliwość miarkowania kary na podstawie art. 484 k.c. z powodu jej rażącego wygórowania (wartość kar przewyższyłaby wartość wynagrodzenia), a także zaistnienia drugiej z przesłanek miarkowania?

Wiadomo, że ustawa o COVID-19 nie pozwala na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, więc zamawiający musiałby wystąpić z powództwem na drogę sądową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?