Czy zakład powinien otrzymać osobny wpis w rejestrze weterynaryjnym, a nawóz powinien być kontrolowany przez Inspektora Weterynaryjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zużyte podłoże po uprawie pieczarek (dalej: podłoże popieczarkowe) powstaje po zbiorach uprawianych na nim pieczarek, które pobrały z niego składniki odżywcze niezbędne do swego wzrostu. Podłoże popieczarkowe zawiera w swym składzie: resztki grzybni, "przepracowaną" okrywę torfową wraz z "przepracowanym" podłożem pod uprawę pieczarek. Natomiast podłoże pod uprawę pieczarek zawiera w swym składzie m.in. obornik kurzy stanowiący UPPZ kat. II. Z tego względu produkcja podłoża jest objęta nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, a zakład wpisany jest do rejestru weterynaryjnego (sekcja VII, typy produktów MANU). Na podłoże popieczarkowe, decyzją wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uzyskano pozwolenie na wprowadzanie do obrotu jako nawóz organiczny. Nawóz ten, jak rozumiem, przez wzgląd na zastosowanie do produkcji podłoża UPPZ kat. II, nadal podlega pod rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.Urz. UE L 300, str. 1) - dalej rozporządzenie 1069/2009.

Czy zakład powinien otrzymać osobny wpis w rejestrze weterynaryjnym (obejmujący przetworzony obornik i produkty pochodne), a nawóz powinien być kontrolowany przez Inspektora Weterynaryjnego?

Obecny wpis odnosi się wyłącznie do biokompostowania nieprzetworzonego obornika (produkcja podłoża pod uprawę). Proszę o wyszczególnienie przepisów w obrębie rozporządzenia 1069/2009 oraz rozporządzenia 142/2011 Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.Urz. UE L 54, str. 1) - dalej rozporządzenie 142/2011 regulujących kwestię przechowywania, transportu i wprowadzania do obrotu opisanego w pytaniu nawozu organicznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX