Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., realizacja robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 pr. bud., wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 30 ust. 5 pr. bud.).

Czy inwestor, który zamierza zainstalować jakiekolwiek urządzenie reklamowe (np. baner reklamowy) na istniejącym ogrodzeniu, powinien dokonać zgłoszenia robót budowlanych w trybie określonym art. 30 pr. bud.?

Czy jeśli przedmiotowy baner miałby być zamocowany do ogrodzenia za pomocą np. linek, również wymaga powyższego (w ocenie autora pytania mocowanie np. banera do ogrodzenia za pomocą "trytytek" nie jest robotą budowlaną)?

Ww. hipotetyczne stany faktyczne nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie dotyczą reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Czy zainstalowanie banera reklamowego na istniejącym ogrodzeniu podlega reglamentacji przepisów prawa budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?