Czy żądanie złożenie pisma przez biegłego w postaci papierowej z podpisem biegłego, pod rygorem zwrotu pisma, jest prawidłowe? - OpenLEX

Czy żądanie złożenie pisma przez biegłego w postaci papierowej z podpisem biegłego, pod rygorem zwrotu pisma, jest prawidłowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biegły wysłał do sądu pismo za pośrednictwem platformy ePuap. Przedmiotowe pismo biegłego zostało wniesione w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przez biegłego podpisem zaufanym. Zgodnie z ustawą z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070) - dalej u.i.z.p. elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej (art. 16 u.i.z.p.). Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Podmiot publiczny, o którym mowa powyżej, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w postaci elektronicznej: z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych; zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. W odpowiedzi na pismo biegłego, sąd zobowiązał biegłego do złożenia pisma, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej z podpisem biegłego.

Mając na uwadze treść u.i.z.p. proszę eksperta o wyjaśnienie, czy żądanie złożenie pisma przez biegłego w postaci papierowej z podpisem biegłego, pod rygorem zwrotu pisma, jest prawidłowe?

Biegły uważa, że działanie sądu jest nieuprawnione i nieuzasadnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX