Czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie nienależnego pobrania świadczeń z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka pobiera świadczenia z FA w wys. 500 zł miesięcznie. W trakcie wymiany korespondencji z Komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne odnośnie dłużnika, OPS uzyskał informację, że przedstawicielka ustawowa wierzyciela poinformowała Komornika o dokonaniu przez dłużnika w lutym 2014 r. wpłaty bezpośredniej w wysokości 200 zł. Ponadto Komornik poświadczył, że Pani ta nie zwracała do kancelarii komorniczej żadnych kwot otrzymanych od dłużnika.

Czy w takim przypadku, należy wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FA za miesiąc luty 2014 r. w wysokości 200 zł?

Na dzień otrzymania powyższej kwoty przez wierzycielkę dłużnik posiadał w stosunku do tutejszego OPS zadłużenie w wysokości 1560 zł z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z FA, więc wierzycielka otrzymała alimenty niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 u.p.o.u.a.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access