Czy z uwagi na zmianę kryteriów dochodowych w pomocy społecznej wnioski o przyznanie stypendium można przyjmować po 15 września?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2015 r.

PYTANIE

1. Zgodnie z u.s.o. wnioski o stypendium szkolne składa się do 15 września a decyzję przyznającą świadczenie wydaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 m-cy w danym roku szkolnym. Od października natomiast zwiększeniu ulegają kryteria dochodowe uprawniające do jego przyznania.

Jak zatem powinna wyglądać decyzja w przypadku, gdy dana rodzina na dzień złożenia wniosku nie kwalifikuje się do stypendium z powodu przekroczenia kryterium dochodowego natomiast taką kwalifikację uzyskuje od października (po zwiększeniu kryterium)?

Czy należy odmówić świadczenia ze względu na przekroczenie progu dochodowego i ponownie przyjąć od strony wniosek w październiku (powołując się na art. 90n pkt 7 u.s.o. traktując zmianę kryteriów jako przypadek szczególny)?

Czy dopuszczalne jest wydanie jednej decyzji w oparciu o wniosek złożony do 15 września, w której odmawiamy przyznania stypendium na m-c wrzesień a przyznajemy je od m-ca października?

2. Czy w związku ze zmianą od listopada wysokości zasiłków rodzinnych mających wpływ na wysokość stypendiów należy zmieniać decyzję przyznającą stypendium w oparciu o dochody z sierpnia (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku) czy z października (z m-ca poprzedzającego zmianę wysokości stypendium)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access