Czy wzywać stronę do pisemnego wykazania (udowodnienia zaświadczeniem) statusu odbiorcy końcowego energii elektrycznej? - OpenLEX

Czy wzywać stronę do pisemnego wykazania (udowodnienia zaświadczeniem) statusu odbiorcy końcowego energii elektrycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek elektryczny za pośrednictwem systemu e-puap.

W celu ustalenia, czy jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej wystosowaliśmy do osoby pismo o uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie dokumentów poświadczających ten fakt. Odpisał nam w bardzo zdecydowanym wręcz obraźliwym tonie, że nie zamierza niczego dostarczać, a organ nie ma prawa niczego od niego żądać, jawnie go szykanuje i naraża się na pozwy odszkodowawcze.

Zdaniem wnioskodawcy, ustawa o dodatku elektrycznym nie daje organowi żadnego prawa do żądania dodatkowych dokumentów, skoro on nie ubiega się o podwyższoną kwotę dotacji. Uważa, że dysponując jego peselem możemy sprawdzić w bazie CEIDG, że nie prowadzi działalności gospodarczej w postaci sprzedaży energii, co jest dowodem na to, że jest odbiorcom końcowym, a poza tym samo złożenie przez niego wniosku jest takim dowodem.

Uważa, że organ nie może wzywać go do uzupełnienia wniosków, bo jego wniosek nie zawiera żadnych braków formalnych. Nie możemy pozostawić wniosku bez rozpatrzenia, bo to jawne naruszenie prawa, musimy wydać decyzję odmowną. Jako organ nie dysponujemy wystarczającą wiedzą, żeby rozpatrzyć jego wniosek i wydać decyzję. Fakt czy jest odbiorcom końcowym energii nie jest znany organowi z urzędu i nie jest możliwy do samodzielnego ustalenia, a brak wpisu do CEIDG nie jest żadnym dowodem.

Na jaką podstawę prawną powołać się może organ udzielając wnioskodawcy odpowiedzi na pismo?

Rozumiem, że po upływie terminu na uzupełnienie dokumentów, organ powinien wydać postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia?

Jakie środki odwoławcze wówczas wnioskodawcy przysługują?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX