Czy wyznaczenie miejsc spalania lub grzebania zwłok zwierząt przez wójta w związku z zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej podlega jakimś szczególnym przepisom lub trybowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2014 r.

PYTANIE

W związku z wzrastającym zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej - afrykańskiego pomoru świń - wojewoda wystosował pismo do wójta, w którym zobowiązał go do wskazania na terenie gminy miejsc na wypadek spalania lub grzebania zwłok zwierzęcych (w przypadku niewydolności zakładów utylizacyjnych) oraz przekazania informacji o ustalonych miejscach powiatowemu lekarzowi weterynarii. W ww. piśmie wojewoda zwraca się również o zaktualizowanie planów zarządzania kryzysowego.

W jakiej formie (decyzji czy pisma) oraz na jakiej podstawie wójt powinien wyznaczyć takie miejsca?

Jak powinna wyglądać procedura wyznaczania takich miejsc?

Czy wyznaczenie miejsc spalania lub grzebania zwłok zwierząt przez wójta w sytuacjach kryzysowych podlega jakimś szczególnym przepisom lub trybowi (czy są jakieś odstępstwa)?

Jak należy w tym przypadku traktować przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. w odniesieniu do obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń w zakresie prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. w odniesieniu do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla grzebowiska zwłok zwierzęcych?

Czy w opisanym przypadku nie mają one zastosowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access