Czy wytyczne SKO są wiążące, czy po wydaniu decyzji uchylającej SZO ponownie wydać decyzję odmawiającą przyznania prawa do... - OpenLEX

Czy wytyczne SKO są wiążące, czy po wydaniu decyzji uchylającej SZO ponownie wydać decyzję odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną matkę.

Do ww. wniosku dołączone zostało oświadczenie o rezygnacji z przyznanego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką po ustaleniu spełnienia przez ww. wszelkich pozostałych przesłanek do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Z uwagi na brak spełnienia przesłanek do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dotyczących, m.in.: kryterium momentu powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki wydano decyzję odmawiającą przyznania ww. świadczenia oraz na wniosek Strony zawieszono postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy.

Złożył odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło przedmiotową decyzję i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu wskazano, że zostały spełnione przesłanki do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jednakże strona ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką.

Ponadto wskazano, że należy pouczyć Stronę o konieczności uprzedniego uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy Strona chce, aby zostało jej przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Dopiero wówczas możliwe będzie prawidłowe rozpatrzenie wniosku strony.

Czy organ po wydaniu decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy może ponownie wydać decyzję odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na niespełnienie przesłanki związanej z momentem powstania niepełnosprawności?

Czy wytyczne Samorządowego Kolegium Odwoławczego są w danej sprawie wiążące i organ nie może przy ponownym rozstrzyganiu sprawy pominąć wytycznych SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX