Czy wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce należy... - OpenLEX

Czy wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce należy traktować jako wydane przez GIS na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

2 czerwca na stronie MKiDN pojawiły się Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, nakładające na organizatorów imprez m. in. obowiązek zbierania: od artystów przystępujących do pracy "oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy" (czyli w stosunku pracodawca - pracownik oraz od osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) oraz od uczestnika imprezy "oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym".

Czy wytyczne te należy traktować jako wydane przez GIS na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wtedy postawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Należy zauważyć, że tylko część wytycznych GIS jest wydana na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co zresztą GIS zaznacza w treści tych dokumentów. Czy wytyczne i zalecenia wydawane przez GIS we współpracy z ministerstwami mają umocowania w tej ustawie, chociaż w ich treści nie powołano się na jakiekolwiek podstawy prawne?

Czy jeżeli nie są to wytyczne z wyżej cytowanego art. 8a, to istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych o stanie zdrowia zawartych w oświadczeniu składanym przez artystę i uczestnika imprezy?

Należy zauważyć, że PUODO w swoim stanowisku dopuszcza jako podstawę tylko art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX