Czy wystawiając fakturę spółka wodna powinna naliczyć VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 31b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Spółka wodna osiąga przychody ze składek członkowskich oraz dotacji i subwencji do swojej działalności statutowej. Spółka zleca innym podmiotom wykonanie prac na rzecz swoich członków. Finansuje je z podanych wyżej źródeł przychodów.

Czy wystawiający fakturę powinien wystawić fakturę z VAT?

Czy spółka wodna obciąża członków (rozlicza wykonane prace) poprzez wystawienie faktury z VAT, zwolnione, czy w jakikolwiek inny sposób? Sporadycznie spółka wodna fakturuje inne podmioty - w takim przypadku stosuje VAT 23%.

Czy z otrzymanej faktury za usługę, zakup materiałów i środków trwałych wystawionej na spółkę wodną (zakup finansuje ze składek członkowskich oraz otrzymanych dotacji i subwencji) odliczamy VAT w całości, czy proporcjonalnie do sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX