Czy wystarczy, że ww. teren nie jest urządzony, nie ma infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nim związanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła o wydanie zezwolenia na usunięcie m.in. śliw domowych i grusz. W terenie drzewa rosną dziko w sposób niezorganizowany na peryferiach miasta, działka jest nieużytkowana, gmina dopiero zamierza ją użytkować jako drogę. Nieruchomość, gdzie rosną drzewa, nie jest wpisana do rejestru zabytków. W miejscowym planie działka jest opisana jako droga gminna niepubliczna. W ewidencji gruntów klasoużytek ten to droga.

Czy na wycięcie tych drzew wymagane jest uzyskanie zezwolenia, skoro zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p., przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni?

Problem w tym, czy ww. nieruchomość należy traktować już jako drogę, mając na względzie art. 5 pkt 21 u.o.p.

Czy wystarczy, że ww. teren nie jest urządzony, nie ma infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nim związanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX