Czy wystarczające jest załączenie do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa oświadczenia lub informacji gminy o posiadanym... - OpenLEX

Czy wystarczające jest załączenie do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa oświadczenia lub informacji gminy o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wątpliwościami dot. prawidłowego określenia właściwości organu w sprawie wydawania zezwoleń na usuniecie drzew, w związku z art. 83 ust. 1, 3, art. 90 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p., zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii właściwości Starosty do wydania zezwolenia na usunięcie drzew w sytuacji, gdy w ewidencji gruntów i budynków widnieje zapis, że: Gmina jest samoistnym posiadaczem nieruchomości, bez informacji właścicielu, Gmina jest władającym nieruchomością, bez informacji o właścicielu Gmina jest użytkownikiem nieruchomości, a właścicielami są osoby prywatne.

Czy w ww. przypadkach starosta jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 u.o.p. usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości; 2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Artykuł 83 ust. 3 u.o.p. stanowi, że zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Czy w przypadku, kiedy Gmina nie jest właścicielem nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo, wystarczające jest załączenie do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa oświadczenia lub informacji Gminy o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości oraz np. powołanie się na art. 83 ust. 3 u.o.p., czy też Gmina powinna przedstawić dokument poświadczający tytuł własności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX