Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z naszych pracowników przez pewien okres pełnił dodatkowo, w godzinach pracy, funkcję opiekuna stażu nad osobą odbywającą staż w naszej jednostce budżetowej. Staż ten, jak i kwestię rozliczenia się z opiekunem stażu, reguluje umowa zawarta pomiędzy jednostką, a wyższą uczelnią publiczną. W umowie tej jest mowa o tym, że opiekunowi stażu należy się dodatek do wynagrodzenia, wypłacony w określonej kwocie przez pracodawcę. Wypłaty tej dokonano na podstawie sporządzonej listy płac. Na pracodawcy ciążył także obowiązek odprowadzenia z tego tytułu podatku i składek ZUS. Następnie, zgodnie z zapisami umowy, uczelnia wyższa zrefundowała w pełnej wysokości poniesione wydatki (wynagrodzenie netto, podatek oraz składki ZUS pracodawcy i pracownika). W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że mamy niezgodność między ewidencją księgową główną (w systemie finansowo-księgowym wyksięgowano jak wyżej na podstawie dokumentu PK), a pomocniczą (w systemie płacowym jest ww. lista płac w związku z tym i naliczone koszty) nasuwa nam się pytanie.

Czy przychód ten (dodatek do wynagrodzenia) powinien być ujęty w PIT-11 wystawianym pracownikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?