Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ-u. Sformułował wymagania od kandydatów w następujący sposób: wymagane kwalifikacje kandydata: 1) prawo wykonywania zawodu lekarza w RP; 2) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej; 3) co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie; lub 1) wykształcenie: wyższe mgr, kierunek rehabilitacja ogólna, psychologia, pedagogika, prawo oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie; 2) staż pracy: co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, co najmniej 5-letni staż pracy związany z kierowaniem zespołem pracowników; 3) wiedza i doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków; oraz 4) wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych ustawy o dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym: ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Kodeks pracy; 5) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślne, 6) wysoka komunikatywność; 7) odporność na stres

Czy można zakwestionować konkurs, gdyż powyższe wymagania są niezgodne z ustawą o działalności leczniczej (art. 46 ust. 2 pkt 1-4)?

Zawężają one kierunki wykształcenia (do pedagoga, psychologa itd.), a w przypadku części dotyczącej osoby będącej lekarzem nie wymaga się stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub studiów podyplomowych jako obligatoryjne, dodatkowo podaje się wymagane doświadczenie w pracy w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Czy złamano prawo?

Na stanowisko dyrektora SP ZOZ-u została wybrana osoba, która pracowała w NFZ na stanowisku koordynatora ds. eWUŚ.

Czy komisja miała prawo uznać, że praca w NFZ może być rozumiana jako: praca w instytucji zajmującej się rehabilitacją osób niepełnosprawnych?

W jaki sposób NFZ zajmuje się rehabilitacją kogokolwiek skoro nie wykonuje żadnych świadczeń, a jedynie je finansuje?

Czy można podważyć wybór takiej osoby jako niespełniającej zamieszczone w konkursie wymagania?

Jeden z podstawowych wymogów od kandydatów brzmi: wiedza i doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków.

Jak należy rozumieć tak sformułowane wymaganie (doświadczenie w zakresie współżycia z osobami niepełnosprawnymi), żeby zostało uznane za spełnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?