Czy wyłączenie z przychodów podatkowych dotacji otrzymanej z UE i rozliczanie jej równolegle do odpisów amortyzacyjnych nosi... - OpenLEX

Czy wyłączenie z przychodów podatkowych dotacji otrzymanej z UE i rozliczanie jej równolegle do odpisów amortyzacyjnych nosi znamiona schematu podatkowego i podlega raportowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie z 1.01.2019 r. ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa wprowadzająca, oraz wprowadzenia do Ordynacji podatkowej w Dziale III art.86a–86o, tj. nowy Rozdział 11a - Informacje o schematach podatkowych Spółka ma wątpliwość:

Czy wyłączenie z przychodów podatkowych dotacji otrzymanej z Unii Europejskie, rozliczanie jej w czasie równolegle do odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości), nosi znamiona schematu podatkowego i podlega raportowaniu zgodnie z ww. nowo wprowadzonymi przepisami podatkowymi?

Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Przychód ten podlega jednak zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy. Zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. W podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje zasada lustra to znaczy, że dotacja nie jest opodatkowana, a sfinansowane z niej wydatki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Nie uważa się więc za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, według zasad przewidzianych w ustawie, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków lub wartości

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?