Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zawarł z biurem projektów umowę na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z umową wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej zamawiającemu za zwłokę w przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 0,30% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego. Umowa została zawarta na 40 tys., a wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego przekazania projektu budowlanego to 10 tys. Wykonawca w końcu przekazał dokumentację projektową i zamierza złożyć fakturę pomniejszoną od razu o wysokość kary umownej. Do faktury zamierza załączyć oświadczenie, z którego będzie wynikać, że sam sobie naliczył kary i że nie będzie w przyszłości składał faktury na brakujące 10 tys. zł.

Czy wykonawca może niejako sam naliczyć sobie karę umowną (zamawiający nie odstąpi od jej naliczenia) i wystawić fakturę zamawiającemu na kwotę 30 tys. zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację