Czy wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, który osobiście podpisał ofertę, musi przedłożyć odpis z CEIDG, jeżeli zamawiający wymagał tego w SWZ, aby potwierdzić, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest do tego umocowana?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamawiający żądał w SWZ złożenia wraz z ofertą odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania).

Czy wykonawca musi złożyć wraz z ofertą odpis z CEIDG, jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a całość oferty podpisuje osobiście ta osoba - właściciel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX