Czy "wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych" należy rozumieć jako nowe umowy czy wszystkie umowy obowiązujące w danym roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 9n ust. 5 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 u.c.p.g., w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Czy zapis "wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych" należy rozumieć jako "nowe" umowy zawarte w danym roku sprawozdawczym czy wszystkie umowy obowiązujące w danym roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX