Czy wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest wskazanie w decyzji warunku wynikającego z art. 82 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując w nim na decyzję następczą (art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Postępowanie prowadzone jest po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Czy wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest wskazanie w decyzji warunku wynikającego z art. 82 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., czyli "przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18" - przedmiotowy artykuł u.o.o.ś. nie przywołuje zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX