Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie?

Sytuacja jest następująca: Dnia 16.03.2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

W niniejszym zaświadczeniu wskazał, iż osiągnął dochód z najmu oraz iż jest właścicielem gospodarstwa rolnego w wysokości 30,3888 ha.

W związku z wykazaniem dochodu z najmu, ustalono z Wnioskodawcą podczas rozmowy telefonicznej, iż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zatem zaistniała konieczność przedłożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczącego opodatkowania działalności oraz wysokości dochodu. Z uwagi na niedostarczenie wymaganego zaświadczenia wezwaniem z dnia 08.04.2021 r. wezwano Pana do dostarczenia przedmiotowego zaświadczenia.

Dnia 09.04.2021 r. do tutejszego Ośrodka wpływa kolejny wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z wymaganym zaświadczeniem. W przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca wskazuje wysokość 30,3888 ha. W związku z kolejnym wnioskiem telefonicznie wezwano Pana dodatkowo do przedłożenia nakazów płatniczych dotyczących powierzchni gospodarstwa rolnego w 2019 roku.

Dnia 26.04.2021 r. do tutejszego ośrodka wpływa kolejny wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z nakazami płatniczymi za 2019 rok, gdzie Wnioskodawca wskazuje wysokość 16,1329 ha (powierzchnia wykazanych ha pokrywa się z załączonymi do wniosku nakazami płatniczymi).

Jak należy postąpić w przedmiotowej sytuacji?

Czy wydać zaświadczenie, jeśli tak, to jaką przyjąć powierzchnię gospodarstwa rolnego z pierwszego, czy trzeciego wniosku?

Co należy zrobić z pozostałymi wnioskami, umorzyć postępowanie, odmówić wydania zaświadczenia?

Proszę o wskazanie prawidłowego postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?