Czy wydać córce decyzję administracyjną ustalającą jej opłatę za pobyt ojca w DPS? - OpenLEX

Czy wydać córce decyzję administracyjną ustalającą jej opłatę za pobyt ojca w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy opłaty córki za pobyt ojca w DPS.

Córka miała ustaloną opłatę za pobyt ojca w decyzji administracyjnej z maja 2019 r. Decyzja ta była prawomocna. W miesiącu kwietniu 2020 r. sytuacja dochodowa córki uległa zmianie, córka powinna płacić wyższe kwoty odpłatności za pobyt ojca w DPS. Wszczęto w tej sprawie postępowanie.

Decyzja administracyjna z maja 2019 r. wygasła z dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Do tego momentu organowi nie udało się zawrzeć z córką umowy ani nie udało się wydać nowej decyzji administracyjnej.

Jak organ powinien zakończyć powyższe postępowanie administracyjne?

Czy należy po 1.01.2021 r. wydać córce decyzję administracyjną ustalającą jej opłatę począwszy od kwietnia 2020 r., kiedy zmieniła się jej sytuacja dochodowa?

Czy postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z maja 2019 r. należy umorzyć jako bezprzedmiotowe, bowiem organ nie zdążył ostatecznie zakończyć tego postępowania przed 1.01.2021 r.?

Co należy zrobić z okresem od kwietnia 2020 r. do grudnia 2020 r., jak za ten okres zobowiązać córkę do zapłaty nowych kwot opłat wynikających z rzeczywistych dochodów, a nie z decyzji z maja 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX