Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) - dalej u.s.i.w., która weszła w życie 18.04.2020 r. dodała do art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. ust. 2a, który w pkt 4 wskazuje, że: "Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1-2a ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p.".

Czy rzeczone wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów dotyczy generalnie postępowań ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy tylko terminów "wydania" tych decyzji, jak brzmi literalnie wskazany przepis art. 15zzs ust. 2a pkt 4 u.s.r.c.?

Jeśli odpowiedź miałaby wskazywać na literalną wykładnię tego przepisu, to o jakich "terminach wydania" decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest w nim mowa, skoro u.p.z.p. nie wskazuje żadnych szczególnych przepisów w zakresie wydawania tych decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?