Czy wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca - spółka cywilna - złożył ofertę, która została podpisana przez wszystkich wspólników spółki. Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2 nowego PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy zapis ten również dotyczy wspólników spółki cywilnej?

Czy wykonawca taki jest zobligowany do wyznaczenia pełnomocnika?

Czy można uznać, że wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty zostały podpisane prawidłowo w opisanym przypadku?

Czy należy wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa?

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy takie pełnomocnictwo nie zostanie złożone na wezwanie zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access