Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wyłonił wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego. W umowie znajduje się zapis: na wykonane roboty wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady wykonania robót na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W protokole odbioru końcowego robót zapisano z kolei: wykonawca udziela zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres 36 miesięcy; okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw; zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości; bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót. W dwa lata po odbiorze końcowym wykonawca twierdzi, że okres rękojmi już upłynął, a gwarancji jakości wykonawca nigdy nie udzielił. Protokół odbioru ze strony wykonawcy podpisał kierownik budowy będący etatowym pracownikiem wykonawcy oraz wiceprezes zarządu (do reprezentowania wykonawcy zgodnie z KRS upoważniony był łącznie prezes i wiceprezes), jednak w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym zostało wyartykułowane, że przedstawicielem wykonawcy jest kierownik budowy. Wykonawca twierdzi, że jego stosowne oświadczenie o udzieleniu gwarancji miało zostać złożone w przyszłości, a widniejące w protokole odbioru końcowego ww. oświadczenie stanowi niedopuszczalną, nieprzewidzianą w SIWZ zmianę umowy o zamówienie publiczne, do których zmian nie były uprawnione osoby podpisujące protokół z ramienia wykonawcy, w tym nie były umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, a zamawiający nigdy nie wezwał go do potwierdzenia tych czynności.

Czy w rzeczywistości wpisanie w protokole informacji na temat udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady jest niedopuszczalną, nieprzewidzianą w SIWZ zmianą umowy o zamówienie publiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?