Czy wójt powinien nałożyć karę wynikającą z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przedsiębiorcę, który w 2012 r. nie przekazywał odpadów zmieszanych do RIPOK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2013 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca, który odbiera na terenie gminy odpady komunalne, nie przekazywał w 2012 r. odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji.

Czy wójt powinien w takim przypadku nałożyć karę wynikającą z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?

Jeżeli tak, to jak naliczyć karę, skoro przedsiębiorca cały rok nie oddawał odpadów do regionalnej instalacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access