Czy wójt/ośrodek pomocy społecznej musi obligatoryjnie dokonywać weryfikacji źródła ogrzewania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 11 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1 i 202), mianowicie w art. 2 po ust. 17 dodano ust. 17a w brzmieniu:

"Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków".

Czy wójt/ośrodek pomocy społecznej musi obligatoryjnie dokonywać weryfikacji źródła ogrzewania?

Jeśli tak, to czy dotyczy to wszystkich rozpatrywanych spraw (także wniosków złożonych przed dniem 12 sierpnia 2022 r.) czy tylko wniosków złożonych począwszy od dnia 12 sierpnia 2022 r.?

W jaki sposób wójt/ops powinien dokonywać takowej weryfikacji, jeśli do obecnej chwili nie wdrożono rozwiązań technicznych, określonych w komunikacie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o którym mowa w art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX