Czy wójt może wykorzystać do obliczenia poziomu dla całej gminy kopie wyników badania morfologicznego odpadów komunalnych sporządzonych na własny użytek przez podmiot odbierający odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) Umpmts, czyli udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych, stosowany do wzoru na obliczanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, to wartość wynikająca z aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub obliczana na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g.

Czy wójt może wykorzystać do obliczenia poziomu dla całej gminy kopie wyników badania morfologicznego odpadów komunalnych sporządzonych na własny użytek przez podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa w art. 9g u.u.c.p.g.?

Czy jednak, aby móc posiłkować się badaniami morfologicznymi, gmina powinna była zrobić je we własnym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access