Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt może wydać decyzję o zakazie prowadzenia hodowli zwierząt w trybie art. 5 ust. 7 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g., jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono, że dla terenu na którym utrzymywane są zwierzęta przeznaczenie podstawowe to – produkcja rolnicza oraz ogrodnicza z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt?

W regulaminie utrzymaniu czystości i porządku zawarto zapis, że dot. zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. W regulaminie określono również odstępstwa od tego zakazu dot. utrzymywania zwierząt gospodarskich dla własnych potrzeb pod warunkiem: niepowodowania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, niezwłocznego usuwania nieczystości związanych z utrzymywaniem zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub terenach ogrodzonych. Należy zaznaczyć, że zapisy te dotyczą tylko terenów wyłączonych z produkcji rolniczej. Natomiast z zapisów mpzp nie wynika, aby teren ten był wyłączony z produkcji rolniczej, wręcz przeciwnie. Jednakże w mpzp zakazano na tym terenie chowu i hodowli zwierząt. Na przedmiotowym terenie znajdują się zabudowania gospodarcze (po byłym PGR), w których utrzymywane są zwierzęta dla własnych potrzeb (ok. 10-15 sztuk owiec). Teren sklasyfikowany jest jako Br-PsIII – grunty rolne zabudowane. Teren ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, stąd też sprzeciw mieszkańców, którzy podnoszą w niej, że utrzymywanie zwierząt na tym terenie jest niezgodne z obowiązującym mpzp. Zdaniem organu przedmiotowy teren nie jest wyłączony z produkcji rolniczej i zapisy ustawy u.u.c.p.g. oraz regulaminu nie znajdują w tym przypadku zastosowania.

Czy prawidłowy jest sposób myślenia organu?

Aktualnie nie ma skarg dot. uciążliwości związanych z hodowlą owiec (zapachy, odpady itp.) ani niewłaściwego utrzymywania zwierząt.

Jakie przepisy można zastosować w tym przypadku (np. planowanie przestrzenne, czy tzw. prawo sąsiedzkie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?