Czy wójt może wstrzymać wykonanie decyzji na podstawie Ordynacji podatkowej, jeśli decyzja o opłacie adiacenckiej wydana jest na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu postępowania administracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Strony wniosły odwołanie do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. Decyzja SKO jest ostateczna. W związku z powyższym w tej samej dacie decyzja wójta również stała się ostateczna. Zgodnie z art. 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. Powiadomiono strony o okoliczności ustalenia obowiązku wniesienia opłaty adiacenckiej. Strony złożyły pismo informujące o zamiarze wniesienia do WSA skargi na decyzję SKO. Jednocześnie zawnioskowały o wstrzymanie wykonalności ostatecznej decyzji SKO.

Czy wójt może wstrzymać wykonanie decyzji na podstawie art. 239e Ordynacji podatkowej, jeśli decyzja o opłacie adiacenckiej wydana jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu postępowania administracyjnego?

Czy wójt powinien wydać stosowne postanowienie?

Czy wójt powinien wezwać strony do uzupełnienia braków wniosku poprzez załączenie potwierdzenia wniesienia skargi do WSA?

Na dzień złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji strony wskazują tylko zamiar złożenia skargi bez potwierdzenia złożenia takiej skargi.

Czy wójt przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji powinien wezwać strony o wskazanie sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access