Czy wójt, burmistrz, prezydent jest zobowiązany do wydania zaświadczenie w sprawie potwierdzenia faktu o nieprowadzaniu działalności gospodarczej w budynku o konkretnym adresie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt, burmistrz, prezydent jest zobowiązany do wydania zaświadczenie w sprawie potwierdzenia faktu o nieprowadzaniu działalności gospodarczej w budynku o konkretnym adresie?

Gmina przecież jest wyłącznie organem rejestrowym CEIDG – przekształca wniosek z formy papierowej, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. To minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję CEIDG.

Czy jeśli jednak gmina ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia, to w jakim trybie?

Do zaświadczeń o wpisie do CEIDG (a adres wykonywania działalności niewątpliwie stanowi danę związana ze wpisem) nie stosuje się przepisów działu VII ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Co w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest spółka z o. o. (CEIDG nie dotyczy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX