Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do WIOŚ wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o środowisku w postaci skanów decyzji dot. stref ochronnych wydanych przez Wody Polskie.

Czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska musi pobrać opłatę za udostępnianie informacji o środowisku od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za udostępnienie informacji o środowisku (w postaci skanów ww. decyzji) zgonie z art. 26 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?