Czy wojewoda może zmienić decyzję innego wojewody stwierdzającą spełnianie warunków określonych dla zakładu pracy chronionej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wojewoda może zmienić, w trybie art. 154 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., decyzję innego wojewody stwierdzającą spełnianie warunków określonych dla zakładu pracy chronionej, w przypadku gdy doszło do zmiany siedziby zakładu pracy chronionej, będącego podmiotem tej decyzji? Czy też zgodnie z art. 154 k.p.a. uchylić może taką decyzję tylko organ, który ją wydał (nie zachodziła tu zmiana prawa - właściwość rzeczowa się nie zmieniła)? Czy właściwe jest w tym przypadku wyeliminowanie z obrotu prawnego uprzedniej decyzji i wydanie nowej przez wojewodę właściwego miejscowo? Czy w przypadku, gdy przepisy szczególne nie mówią, który wojewoda jest właściwy w sprawie, należy pomocniczo stosować art. 21 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX