Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 271 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. określa, że wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Dostarczaniem wody w mieście zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które doprowadza wodę wodociągiem stanowiącym jego własność. W mieście funkcjonują cztery studnie, których wydajność została określona w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym wiele lat wcześniej. Studnie te pozostały nadal własnością miasta, a woda w nich jest niezdatna do spożycia i służyła jako awaryjne źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Przez ostatnie 6 miesięcy nie była też pobierana (studnie wymagają naprawy oraz wymiany pomp).

Czy w takiej sytuacji Wody Polskie mogą naliczyć opłatę stałą za pobór wód ze studni, których notabene nie było?

Co z opłata zmienną, której wysokość uzależniona jest m.in. od ilości pobranej wody (w studniach)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?