Czy wobec nieterminowego dokonania nasadzeń wydać decyzję o odmowie umorzenia opłaty, a następnie wszcząć postępowanie w celu wyegzekwowania tej opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt Gminy wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew, naliczył przy tym wysokość opłaty za ich usunięcie, uzależnił ich usunięcie od dokonania nasadzeń zastępczych oraz odroczył termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. Wnioskodawca został zobowiązany do przesłania pisemnego oświadczenia o dokonanych nasadzeniach. Nasadzenia miały zostać wykonane do końca roku 2021. Do dnia dzisiejszego takie oświadczenie nie wpłynęło. Przy wykonywaniu rutynowych czynności (w lutym 2023 r.) organ powziął informację, że na wskazanym terenie brak jest nakazanych decyzją nasadzeń. Wobec tego organ zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu postepowania w celu umorzenia opłaty jw. informując jednocześnie o terminie przeprowadzenia oględzin. Wnioskodawca zawiadomienie odebrał i na kilka dni przed wyznaczoną datą oględzin (kilkanaście miesięcy po nakazanym w decyzji terminie) dokonał nasadzeń (ilość, gatunek oraz inne cechy posadzonych drzew zgadzały się z treścią decyzji). W wyznaczonych prawidłowo oględzinach nie wzięli udziału przedstawiciele Wnioskodawcy.

Jak wobec powyższych faktów powinien postąpić organ?

Czy wobec nieterminowego dokonania nasadzeń wydać decyzję o odmowie umorzenia opłaty, a następnie wszcząć postępowanie w celu wyegzekwowania tej opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX