Czy wnioskujący o wydanie pozwolenia emisyjnego powinien przedstawić obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu na należącej do niego działce, która sąsiaduje z zakładem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi działalność, która jest źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza. Instalacja eksploatowana na terenie zakładu podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia emisyjnego, stąd też prowadzący instalację złożył stosowny wniosek. We wniosku tym zawarto m.in. obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonane zgodnie z metodyką referencyjną określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu - dalej r.w.o.s.p. Zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3 załącznika nr 3 do r.w.o.s.p., obliczenia obejmowały wyłącznie receptory położone poza terenem zakładu. Istotne jest jednak, że analizowana instalacja i wszystkie obiekty zakładowe leżą na działce X, która graniczy bezpośrednio z drugą działką - działką Y. Do obu tych działek tytuł prawny posiada prowadzący instalację, z tym że działka Y jest niezabudowana - rośnie na niej roślinność niska i średnia.

Czy właściwe jest postępowanie wnioskodawcy, który uznał działkę Y za teren zakładu i wyłączył ją z zakresu obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu?

Czy w tym wypadku ma znaczenie fakt, że działka Y jest niezagospodarowana, a wszelkie obiekty technologiczne i źródła emisji są wyłącznie na działce X?

Czy jednak wnioskujący nie ma racji i działka Y nie może być traktowana w tej sytuacji jako teren zakładu, a tym samym - wnioskujący powinien przedstawić obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu na tej nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access