Czy wnioskodawcy o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na organ wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy o transporcie drogowym brzmi "Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia: w krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez: starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d".

Co może zrobić starosta, jeżeli po upływie 14 dni od wysłania do danej gminy pisma o uzgodnienie zmiany zezwolenia na przewozy regularne, nie otrzyma ww. uzgodnienia? Czy można w jakiś sposób ponaglić gminę do szybszego zajęcia stanowiska w sprawie?

Przepis art. 106 ust. 3 k.p.a. stanowi: "Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX