Czy wnioskodawca w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz dalszego prowadzenia działalności musi ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył do burmistrza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów o kodach 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe oraz 16 06 05 – inne baterie i akumulatory. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) - dalej u.o. na prowadzenie tego typu działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wnioskodawca od kilkunastu lat zajmuje się sprzedażą nowych akumulatorów oraz skupem zużytych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prowadzenie ww. działalności nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś., w którym zbieranie, w tym przeładunek akumulatorów znalazło się w grupie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności ze starostwa. Inwestor był wcześniej zwolniony z konieczności uzyskiwania decyzji od Starosty na zbieranie przedmiotowych odpadów.

Czy wnioskodawca w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz dalszego prowadzenia działalności musi ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie jest już zrealizowane i prowadzone przez kilkanaście lat?

Czy burmistrz musi wydać nową decyzje i traktować ww. przedsięwzięcie jako nową inwestycję, czy też umorzyć postępowanie ze względu na to, że inwestycja jest już zrealizowana?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access