Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawca składający wniosek o przesunięcie terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew zgodnie z art. 87 ust 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p. powinien udokumentować swoją sytuację finansową?

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzja, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7 u.o.p. stały się ostateczne, złożył wniosek o przesunięcie terminu płatności przedmiotowej opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r. W uzasadnieniu ww. wniosku podniesiono kwestie braku zaplanowania niniejszego wydatku w budżecie, realizowanie szeregu inwestycji, które angażują duże środki finansowe oraz obecnej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Do wniosku nie zostały dołączone żadne dokumenty potwierdzające obecną sytuację finansową wnioskodawcy.

Czy takie dokumenty są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku?

Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna przedłożyć jednostka samorządu terytorialnego?

Czy w takim razie organ powinien odmówić przesunięcia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew (z powodu nie udokumentowania powyższej prośby), czy wezwać wnioskodawcę o przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających jego sytuację finansową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?