Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze wnioski o zwrot nieruchomości wywłaszczonej - art. 136 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), które wpłynęły do tutejszego starostwa w okresie od 15 maja do 23 maja 2020 r., przez uprawnionych do złożenia, jak również ustawę z 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 801), zgodnie z którą termin złożenia wniosku o zwrot upływa 14 maja 2020 r., oraz fakt, iż w dniu 14 maja br. obowiązywała ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), art. 15zzr i 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c., zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów oraz bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres – proszę o opinię, czy wnioski o zwrot nieruchomości, złożone po dacie 14 maja br., winny być traktowane przez organ jako wnioski złożone w terminie, czy termin wskazany w ustawie tj. 14 maja 2020 r. należy brać za datę ostateczną do możliwości złożenia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?