Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla instalacji IPPC sporządzono raport początkowy. Raport nie wykazał naruszenia odpowiednich standardów jakości środowiska (grunty). Z uwagi na powyższe, we wniosku o wydanie pozwolenia zaproponowano, aby zamiast badań prowadzić systematyczną ocenę ryzyka zanieczyszczenia.

Czy właściwe jest odstąpienie w wydawanym pozwoleniu od obowiązku realizacji badań środowiska gruntowo - wodnego na rzecz prowadzenia systematycznej oceny ryzyka?

Jak należy postąpić, gdy prowadzona wewnętrznie ocena ryzyka zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko wskazuje na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego (np. na skutek wystąpienia awarii)?

Czy i w jaki sposób fakt ten wpływa na treść raportu początkowego złożonego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego? Czy raport należy "zaktualizować"?

Czy o wynikach oceny należy poinformować organ wydający pozwolenie?

Czy w związku z wynikiem oceny, który wskazuje na możliwość zanieczyszczenia ośrodka gruntowo – wodnego, należy przeprowadzić jakieś badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?