Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia treści oferty w zakresie nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu jest zgodne z przepisami PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poprawne jest działanie zamawiającego opisane poniżej. Zapis w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli wykonawca nie poda nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu lub informacje będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niestety okazało się po otwarciu ofert, że wykonawca nie podał w formularzu asortymentowo cenowym nazwy, modelu, symbolu producenta zaoferowanego sprzętu. Zamawiający wezwał do uzupełnienia.

Czy takie działanie zamawiającego nie doprowadzi do zmiany treści złożonej oferty?

Z innych dokumentów nie da się wywieść co zaoferował wykonawca, są tylko oświadczenia ogólne "OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SWZ",: OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze SWZ i uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX