Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL, opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych. W art. 261 § 1 k.p.a., przewidziano, że wtedy gdy strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Uprzednio należy rozważyć, czy w sprawie nie występują przesłanki określone w art. 261 § 4 k.p.a. Nieuiszczenie opłaty nie jest zatem brakiem formalnym podania, ale przepisy postępowania administracyjnego przewidują odrębny tryb wezwania do uiszczenia opłaty. Jednocześnie ustala się odmienne (niż w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych podania) konsekwencje nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie. W art. 261 § 2 k.p.a. wskazano bowiem, że jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Czy przesłanką z art. 261 § 4 k.p.a. będzie wezwanie sądu do uzupełnienia adresu pozwanego w terminie tygodnia od dnia doręczenia pisma?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?