Czy we wniosku o pozwolenie zintegrowane rozpatruje się dotrzymanie standardu emisyjnego dla procesu "innego rodzaju powlekania tworzyw sztucznych" czy również dla procesu "wytwarzania mieszaniny powlekającej"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie prowadzony jest proces produkcji separatorów do akumulatorów samochodów elektrycznych.

Jeżeli na jednej linii technologicznej (hermetycznie zamkniętej) ma miejsce proces mieszania preparatu stosowanego później do powlekania oraz proces powlekania tworzyw sztucznych wraz z suszeniem, to czy we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego rozpatruje się dotrzymanie standardu emisyjnego dla procesu "innego rodzaju powlekania tworzyw sztucznych" czy również dla procesu "wytwarzania mieszaniny powlekającej"?

Emisja LZO z tej linii technologicznej obejmującej oba procesy = suszenie odbywa się wspólnymi emitorami: 4 emitory (4 utleniacze termiczne RTO). We wniosku wpisano, że w instalacji realizowane są dwa ww. procesy.

Czy słusznie uważam, że instalacja powinna podlegać pod proces wymieniony w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860) - dalej r.s.e.i., tj. główny proces "powlekania" prowadzony w zakładzie i w przypadku zużycia LZO w ilości 5 500 Mg/rok (aceton) dla tego procesu/4 emitorów powinnam określić standard: S1= 50 mg/m3 i S2 = 20 mg/m3?

Czy w sytuacji gdy stwierdzono brak emisji niezorganizowanej z tego procesu - należy w pozwoleniu wpisać również emisję dopuszczalną dla S2?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access