Czy wartość produkcji w toku, w nabytej przez podatnika zorganizowanej część przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie samobilansującego się oddziału, spółka nabyła aktywa, na które składały się wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności długoterminowe i krótkoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu podatku odroczonego), zapasy (materiały i produkcja w toku), środki pieniężne w kasie oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym z tytułu wyceny na dzień bilansowy kontraktów długoterminowych, które dla celów podatkowych stanowią produkcję w toku.

W związku z przedmiotowym zakupem spółka jako nabywca naliczyła podatek PCC od wartości rynkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności oraz zapasów.

Czy spółka powinna również naliczyć PCC od wartości produkcji w toku "ujętej" w rozliczeniach międzyokresowych z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX