Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Czy walne zgromadzenie członków spółki wodnej utworzonej na podstawie ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. ma prawo do podjęcia uchwał w sprawie ustalenia i wprowadzenia opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki wodnej oraz ustalenia i wprowadzenia opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków?

Zgodnie z art. 457 pr. wod. walne zgromadzenie może ustalać wysokość należności za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zaznaczam, że naszej spółki nie obowiązuje ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.w.o.ś. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i dostarczania wody jest odpowiedzialna inna spółka w mieście, która zgodnie z pr. wod. ustala taryfy na podstawie wniosku złożonego w Wodach Polskich. Nasza spółka wodna wyłącznie względem kilku wiosek przyjmuje opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ze względu na to, że kanalizacja w tych miejscowościach została wybudowana przez spółkę we własnym zakresie, a wszystkie ścieki kierowane są do oczyszczalni własnej spółki, głównej oczyszczalni w aglomeracji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?