Czy w związku z tym, że zmienił się jedynie właściciel działki, zachodzą przesłanki do odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Zostały spełnione wszystkie wymogi formalne art. 414 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. Działka, na której następowało korzystanie z wód była własnością X i stanowiła teren zamknięty. W związku z powyższym właściwym do wydania decyzji dot. ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor RZGW. W toku postępowania właściciel działki poinformował organ prowadzący sprawę (e-mailowo), iż nie jest już właścicielem tej działki - została ona przekazana innemu podmiotowi. Przedmiotowa działka jednak widnieje w Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. MI. z 2020 r. poz. 38 z późn. zm.).

Czy w związku z tym, iż zmienił się jedynie właściciel działki, zachodzą przesłanki do odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?

Czy organ aktualnie prowadzący sprawę ma prawo do wezwania o nowy aktualny wypis z ewidencji gruntów?

Kto jest właściwy do wydania decyzji dot. ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego / nowego pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX