Czy w związku z tym, iż dzierżawionego fragmentu lasu nie można uznać za nieruchomość, brak jest możliwości zastosowania przepisów o właściwości miejscowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt zagospodarowania terenu został sporządzony w granicy nieruchomości będącej w obszarze właściwości organu, do którego inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę. W granicach opracowania p.z.t. znajduje się również dzierżawiony przez inwestora teren oznaczony jako użytek LS, który znajduje się na obszarze innego organu. W projekcie przewidziano rozbiórkę budynku, który w połowie znajduje się na terenie Ls oraz utwardzenie terenu (Ls).

Czy w związku z tym, iż dzierżawionego fragmentu lasu nie można uznać za nieruchomość, brak jest możliwości zastosowania art. 21 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.?

Kto powinien orzec o rozbiórce budynku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access