Czy w związku z niekompletnym przedmiotowym środkiem dowodowym należy wezwać wykonawcę o jego uzupełnienie? - OpenLEX

Czy w związku z niekompletnym przedmiotowym środkiem dowodowym należy wezwać wykonawcę o jego uzupełnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 34 części. Zgodnie z SWZ wykonawcy składający ofertę zobowiązani byli złożyć formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo – cenowy stanowiący szczegółową kalkulację ceny z podaniem informacji o zaoferowanym przez wykonawcę wyrobie (producent, model, nr katalogowy) oraz przedmiotowe środki dowodowe w postaci: materiałów firmowych, ulotek, katalogów itp. potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dokumenty te zgodnie z zapisami SWZ stanowić będą podstawę do dokonania zgodności złożonej oferty przez wykonawcę z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Zamawiający w treści SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość uzupełnienia ww. przedmiotowego środka dowodowego. Jeden z wykonawców złożył katalog, w którym to dokumencie brak potwierdzenia jednego z parametrów oferowanego wyrobu (strzykawki), tj. brak informacji, iż posiada ona czarną skalę pomiarową i podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka.

Czy w takiej sytuacji zamawiający może uznać, iż przedłożony przez wykonawcę przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny i może zawezwać wykonawcę do jego uzupełnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX